Podmienky používania portálu gener.io


Tieto podmienky používania sú platné od 10.1.2022.

Predstavujú základné pravidlá pre používanie Služieb portálu gener.io (ďalej aj len „Podmienky“).
Každý Užívateľ portálu gener.io, umiestneného na internetovej adrese http://gener.io, súhlasí s obsahom týchto podmienok používania portálu gener.io a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať. Súhlas a záväzok Užívateľa dodržiavať podmienky používania portálu gener.io vzniká registráciou.

Článok I.

Definícia pojmov

Prevádzkovateľom portálu je obchodná spoločnosť Medisoft SK s.r.o., so sídlom Krušpánová 29/552 851 10 Bratislava - mestská časť Čunovo, Slovenská republika, IČO 50167197

Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá po úspešnej registrácii využíva Služby Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ ponúka po úspešnej registrácii užívateľa online služby platformy gener.io, na ktorej je možné vytvárať vlastné databázy formulárov a formulárových výstupov – lekárskych správ, alebo využívať takéto databázy od iných užívateľov, ktoré boli zverejnené, po redigovaní administrátorom (ďalej aj len „Služby“)

Licencia predstavuje oprávnenie na využívanie služby

Knižnica je služba umožňujúca prístup k súboru navzájom nezávislých údajov, informácií alebo iných navzájom nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných v datábaze a jednotlivo prístupných užívateľom elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetového pripojenia na portáli https://gener.io/.

Platforma na generovanie lekárskych správ (ďalej aj len „Platforma“) je služba umožňujúca prostredníctvom vyplnenia užívateľom zadaných parametrov vygenerovať lekárske správy podľa údajov z Knižnice.

Lekárske správy sú súborom informácii generovaných Užívateľom z údajov uložených v štandardizovanej podobe v Knižnici, ktoré sú vytvorené na základe užívateľom zadaných parametrov prostredníctvom Platformy. Knižnica môže byť zmenená a doplnená Prevádzkovateľom ako aj Užívateľom funkciou editovateľnosti Knižnice s možnou asistenciou Prevádzkovateľa.

Článok II.

Použitie služieb

Užívateľ môže používať Služby výhradne prostredníctvom portálu gener.io. Pokiaľ nie je uvedené inak, držiteľom autorských práv k stránkam a grafickým zobrazením týchto stránok, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu, je Prevádzkovateľ . Úplný obsah stránok portálu vrátane textu, web dizajnu, tzv. layoutu stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazení a usporiadaní súborov, odporučení používateľov portálu gener.io , je chránený autorským právom. Šírenie chráneného obsahu je bez súhlasu Prevádzkovateľa zakázané.

Užívateľ sa zaväzuje nezasahovať do práv tretích osôb na ochranu ich duševného vlastníctva, rovnako sa zaväzuje bez predošlého písomného súhlasu Prevádzkovateľa nepoužívať registrované značky Prevádzkovateľa.

Použitie Služieb a ich funkcionalít je viazané na udelenie súhlasu Prevádzkovateľa, ktorý je držiteľom všetkých majetkových práv k Službám. Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi súhlas na použitie Služieb (licencie) pričom použitie Služieb musí byť vždy v súlade s týmito podmienkami. Použitím Služieb súhlasí Užívateľ s licenčnými podmienkami uvedenými v tomto dokumente.

Platforma na vytváranie lekárskych správ je základnou Službou pre Užívateľa. Užívateľ si na základe do formulára Platformy zadaných parametrov môže generovať jednotlivé lekárske správy podľa údajov v Knižnici.

Každý formulár na generovanie lekárskej správy v Knižnici je editovateľný. Editovať formuláre a ich výstupy (lekárske správy) je možné použitím funkcionality editovateľnosť Knižnice, ktorou je editovateľnosť Knižnice. Užívateľ je oprávnený editovať vlastné či zverejnené Lekárske správy a takto editované Lekárske správy si ukladá vo svojom profile v rámci Knižnice, ktorý ostatným Užívateľom nie je prístupný. Prevádzkovateľ je oprávnený použiť obsah a usporiadanie Lekárskych správ, ktoré sú výsledkom úpravy Lekárskych správ pomocou funkcionality editovateľnosť Knižnice.

Použitím funkcie editovateľnosti Knižnice udeľuje Užívateľ súhlas na každé v čase udelenia tohto súhlasu známe použitie databázy ako autorského diela, ktoré vznikne použitím funkcie editovateľnosti Knižnice pre Prevádzkovateľa a ktoré bude mať povahu diela v zmysle ustanovenia § 3 a nasl. autorského zákona. Prevádzkovateľ je oprávnený takto vzniknuté autorské dielo a všetky jeho časti používať akýmkoľvek spôsobom podľa vlastného uváženia, najmä spôsobmi podľa ustanovenia § 19 ods. 4 autorského zákona a § 133 autorského zákona. Tento súhlas udeľuje Užívateľ Prevádzkovateľovi ako výhradný (výhradná licencia). Prevádzkovateľ je oprávnený súhlas postúpiť na tretie osoby alebo tretím osobám udeliť sublicenciu, s čím Užívateľ výslovne súhlasí. Súhlas sa udeľuje bez územného, vecného a časového obmedzenia. Súhlas podľa tohto bodu podmienok udeľuje Užívateľ Prevádzkovateľovi bezodplatne, resp. na základe vzájomnej dohody.

Užívateľ zaručuje, že zverejnenie obsahu a udelenie súhlasov na použitie pre Prevádzkovateľa nie je podmienené súhlasom alebo akýmkoľvek iným úkonom tretej strany, a v prípade ak áno, takýmto súhlasom disponuje.

Všeobecné obmedzenia použitia Služieb

Prístupom na portál Užívateľ súhlasí, že bude postupovať v súlade s týmito podmienkami a nebude

 • využívať Služby na komerčné účely, iné ako na tvorbu lekárskych správ,

 • distribuovať, prenajímať, licencovať, predávať, požičiavať, poskytovať alebo inak prenášať alebo postupovať práva zo Služieb, bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa,

 • vyhotovovať rozmnoženiny Služieb ani žiadnym spôsobom verejne rozširovať a prenášať Služby,

 • vykonať čokoľvek, čo je komunikáciou alebo by bolo možné označiť za komunikáciu alebo by mohlo spôsobiť komunikáciu, ktorá rozširuje znevažujúce, sexuálne motivované, osobné, nepravdivé, vulgárne alebo inak nevhodné informácie o tretích osobách, a to bez súhlasu tretích osôb a v rozpore s ich oprávnenými záujmami, právom a zákonmi, a najmä s úmyslom obťažovať, ponížiť, ohroziť, zneužiť alebo iným spôsobom spôsobiť tretej osobe ujmu,

 • Prevádzkovateľ je oprávnený akýkoľvek obsah uvedený vyššie zmazať (odstrániť)


Licencie

Počas využívania Služby je Užívateľovi pridelená jedna z nasledujúcich Licencií - oprávnení na využívanie služby:

 • Licencia F (free) - voľná licencia v rámci trvania ktorej je využívanie Služby bezodplatné, no s limitovaným počtom funkcií.

 • Licencia T (trial) - skúšobná licencia v rámci trvania ktorej je využívanie Služby bezodplatné, časovo obmedzené (zvyčajne po dobu 1 mesiaca od registrácie užívateľa - po registrácii sa udeľuje Užívateľovi automaticky), s dostupnosťou všetkých, v čase ponúkaných funkcií Služby.

 • Licencia P (premium) - prémiová licencia, je časovo obmedzená, s dostupnosťou všetkých, v čase ponúkaných funkcií. Táto Licencia je predmetom objednávky a prideľuje sa základe úhrady licenčného poplatku podľa aktuálneho cenníka.


Objednávka a úhrada poplatku
Užívateľ je opravnený vytvoriť objednávku na Licenciu podľa aktuálnej ponuky v rámci osobnej administračnej zóny “Moje konto” v sekcii “Vytvoriť objednávku”.
Po vytvorení objednávky Užívateľ obdrží na uvedenú emailovú adresu potrebné inštrukcie na úhradu poplatku za objednané služby, ktoré sú predmetom objednávky.
Po pripísaní prostriedkov na účet Prevádzkovateľa je Užívateľovi bez zbytočných odkladov zaslaná na uvedenú emailovú adresu Elektronická faktúra ako daňový doklad a súčasne sú Užívateľovi aktivované Služby, ktoré sú predmetom objednávky.

Odstúpenie od zmluvy
Zákazník má právo používať Službu za podmienok uvedených v týchto VOP
Zákazník má možnosť vyskúšať si funkcionalitu Služby prostredníctvom použitia časovo obmedzenej skúšobnej licencie T.
Zákazník si je vedomý možnosti vyskúšania Služby v zmysle čl. II sekcia Licencie, výslovne súhlasí so začatím používania Služby a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy“. To znamená, že Zákazník nemá právo na vrátenie peňazí, pretože má možnosť odskúšať si Službu pred jeho kúpou vďaka 30-dňovej skúšobnej Licencii T.

Článok IV.

Ochrana osobných údajov

Súčasťou lekárskych správ a ani vstupných údajov do formulárov nachádzajúcej sa na portáli nie sú osobné údaje užívateľov a ani tretích osôb.

 1. Registráciou alebo záväznou objednávkou služieb Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne dáva Prevádzkovateľovi svoj vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas na to, aby spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, (na účely vystavenia faktúry v prípade záväznej objednávky aj adresu) a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz poskytovateľa, a to na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracovania osobných udajov je: fakturácia, poskytovanie služby, marketingové účely (informovanie o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie, o akciách, o produktoch alebo službách poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán. Poskytovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

 2. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať emailom doručeným poskytovateľovi. Poskytnutie uvedených osobných údajov je dobrovoľné,avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb a poskytovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Zákazník má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov právo na informácie, odpis, opravu jeho osobných údajov vedených v informačnom systéme, a to v sídle poskytovateľa, ako aj ďalšie práva uvedené v § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Ostatné práva a povinnosti strán v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zákazníka sa riadia zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých zákazníkom, po splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté, alebo v prípade odvolania súhlasu, budú tieto osobné údaje okamžite zlikvidované. Odvolanie súhlasu počas trvania zmluvného vzťahu má za následok ukončenie poskytovania služieb, prístupu zákazníka do Platformy a tejto zmluvy.

 3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám.

 4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

 5. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

  • Identifikačné údaje Poskytovateľa: Medisoft SK s.r.o., so sídlom Krušpánová 29/552 851 10 Bratislava - mestská časť Čunovo, Slovenská republika, IČO 50167197; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@gener.io

 6. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
  Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

  1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom .

  2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

   3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

   4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

   6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

   2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

   3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

   4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  5. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

  6. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

  7. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

  8. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

  9. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

  10. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

 7. Poskytnutie informácií dotknutej osobe

  1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

  2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

  3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 8. Obmedzenie práv dotknutej osoby

  • O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.


Zásady používania Cookies

V rámci portálu gener.io sú využívané súbory cookies, ktoré nám pomáhajú lepšie zabezpečovať nami ponúkané služby. Používaním portálu gener.io vyjadrujete Prevádzkovateľovi súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho prehliadača. Návštevou našich webových stránok a súčasným povolením prijímania súborov cookies vo Vašom prehliadači považujeme takúto návštevu za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Charakteristika Cookies
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Využitie Cookies
Súbory cookies požívame s cieľom skvalitňovania a optimalizácie poskytovaných Služieb. Na portáli gener.io môžu byť využívané dočasné alebo trvalé súbory cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení až do opustenie prehliadanej stránku. Trvalé cookies ostávajú vo Vašom zariadení až do skončenia ich platnosti alebo do ich ručného vymazania.
Na portáli môžu byť využívané cookies na mo­ni­to­ro­va­nie a ana­lýzy vý­konu, pre­vádzky a efek­ti­vity Por­tálu a jeho zlep­še­nia, napr. koľko náv­štev­ní­kov (Uží­va­te­ľov) bolo na Por­táli či aké pre­hlia­dače po­u­ží­vajú.
Na Por­táli umiest­ňu­jeme tiež sú­bory co­okies tre­tích strán najmä ana­ly­tické co­okies (Go­ogle Ana­ly­tics, Hotjar apod.), ktoré umož­ňujú ana­ly­zo­vať, ako náv­štev­níci (uží­va­te­lia) Por­tál po­u­ží­vajú.

Zmena nastavení cookies
Cookies, ktoré sú využívané na portáli gener.io si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina webových prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie súborov cookies. Túto konfiguráciu môžete zmeniť podľa vlastných preferencií v nastaveniach každého webového prehliadača.
Obmedzenie prijímania súborov cookies alebo ich úplný zákaz môže mať za následok výpadok alebo nefunkčnosť ponúkaných funkcionalít vrámci Služby poskytovanej Prevádzkovateľom.

Článok V.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, relevantnosť, aktuálnosť obsahu Knižníc. Každú zverejnenú Knižnicu si môže Užívateľ skopírovať („klonovať“), do svojho profilu medzi vlastné Knižnice a používať podľa svojho uváženia.

Užívateľ sa zaväzuje nezverejňovať na portáli gener.io nedovolenú obchodnú komunikáciu. Užívateľ sa zaväzuje nezhromažďovať obsah a informácie Užívateľov, či inak využívať portál gener.io prostredníctvom automatizovaných prostriedkov (napr. zberné roboty, pavúky či scrapery) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

Užívateľ sa zaväzuje nezverejňovať na portáli gener.io obsah, ktorý obsahuje prejavy nenávisti, vyhrážky alebo pornografiu, nabáda k násiliu, obsahuje nahotu alebo grafické či svojvoľné násilie alebo je vulgárny.

Užívateľ sa zaväzuje nevyužívať portál gener.io na nezákonné, zavádzajúce, zlomyseľné či diskriminačné účely.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo po zverejnení zablokovať celok alebo časti lekárskej správy, ak sa ukážu ako nepravdivé, zavádzajúce, neodborné, urážlivé, vulgárne, zasahujúce do práv tretích osôb alebo iným spôsobom nevhodné pre umiestnenie na portáli gener.io a následne takýto obsah zmazať.

Prevádzkovateľ neručí a nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené Užívateľmi. Súhlasom s týmito podmienkami a využívaním Služby je si Užívateľ plne vedomý zodpovednosti za vytvorené Lekárske správy a potvrdzuje, že s vytvoreným obsahom jednotlivých Lekárskych Správ pomocou Služby gener.io sa dôkladne oboznámil.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré môžu Užívateľom alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s obsahom zverejneným na portáli gener.io.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sa spravujú a vykladajú podľa všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Ak slovenský právny poriadok neupravuje inak, spory a nároky vyplývajúce z týchto VOP bude rozhodovať Okresný súd Bratislava I a Zákazník týmto výslovne súhlasí, že jurisdikciu bude vykonávať uvedený súd. Ak nie je možné, aby o spore alebo nároku vyplývajúcom z týchto VOP rozhodol osobitne vybraný súd podľa aplikovateľnej právnej úpravy, Zákazník výslovne súhlasí, že akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z týchto VOP bude rozhodovať slovenský súd vybraný na základe aplikovateľných právnych princípov.
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
Tieto VOP predstavujú celkovú dohodu Poskytovateľa a Zákazníka a sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na portáli gener.io
Prevádzkovateľ portálu je oprávnený tieto podmienky používania kedykoľvek bez predchádzajúceho oznamu zmeniť. O zmene podmienok používania notifikuje Prevádzkovateľ Užívateľov po ich prihlásení sa do portálu https://gener.io/
Pre používanie portálu sú rozhodujúce vždy aktuálne podmienky používania zverejnené na portáli.