Manuál pre editačné prostredie


Názov a sekcia


Názov slúži na pomenovanie nového formulára (knižnice vyšetrenia) a takisto priradenia do existujúcej sekcie.
Sekcia slúži ako skupina pre viaceré formuláre.
Pre vytvorenie novej formulárovej stránky, napíšte nový názov. Pre uloženie pod iným názvom stačí sem nový názov vpísať a uložiť.
Ak zadáte názov, ktorý už existuje, pôvodný formulár sa nevymaže, ale vzniknú dve rôzne stránky s rovnakým názvom (ich identifikátory však budú odlišné).


Formulár, popis a záver


V jednotlivých riadkoch formulára editačného prostredia sa zobrazujú elementy (čiže stĺpce s tromi bunkami nad sebou).

V podriadku “formulár” sa zobrazuje obsah, ktorý bude vidieť vo formulári aplikácie.

Každý element má svoje číslo - index elementu, pomocou ktorého sa bude dať na daný element odvolať. Pričom odvolávanie na daný element sa deje pomocou písmena x umiestneného pred dané číslo elementu. Napr. x31 Do podriadkov “popisu” a “záveru” sa vkladá text, ktorý bude súčasťou popisu a záveru predvoleného textu.

Vstupy celého elementu by sa dali napísať ako: ( textFormulára ) [ textPopisu ] { textZáveru }


Funkcionality elementov


Udávajú charakter elementu. Zvolíme ich tak, že vyberieme z rozbaľovacej lišty riadok, ktorý chceme nastaviť na požadovanú funkcionalitu.


Text - Normálne písmo


( text formulára ) [ text popisu ] { šírka elementu }

Element s touto najjednoduchšou charakteristikou píše do formulára aj popisu len jednoduchý text.

Príklad:
Text ( CT mozgu ) [ CT mozgu ] {} Výsledný text v popise: CT mozgu

V bunke "záver" je možno nastaviť šírku v pixeloch, v ktorej sa tento text bude vo formulári zobrazovať.

Príklad:
Text ( CT mozgu ) [ CT mozgu ] { 50 }


BoldText - Tučné písmo


( text formulára ) [ text popisu ] { šírka elementu vo formulári }

Rovnaká charakteristika ako pri predošlej možnosti s tým, že písmo je vo formulári zobrazované hrubo.


CheckBox - Zaškrtávací štvorček


( text formulára za CheckBoxom ) [ text popisu po zaškrtnutí CheckBoxu ] { text záveru po odškrtnutí CheckBoxu }

Vo formulári sa zobrazí štvorček, ktorý po "odškrtnutí" mení vnútornú hodnotu elementu z 0 na 1 a do predvoleného textu dáva obsah popisu a záveru.

Príklad:
CheckBox ( zväčšená pečeň ) [ zväčšená pečeň ] { Hepatomegália. }

Výsledok po zaškrtnutí: v popise: zväčšená pečeň, v závere: Hepatomegália.
Bez zaškrtnutia žiaden text.


DropDownList – Rozbalovací zoznam


( text formulára v zozname ) [ text popisu po vybrani zo zoznamu ] { text záveru po vybrani zo zoznamu }

Výberový rozbaľovací zoznam. Užívateľ stránky si vyberie jednu z viacerých možností, ktorá potom získa vnútornú hodnotu 1, ostatné majú 0. Počiatočná vybraná možnosť je vždy tá prvá vo výbere. Vybraná možnosť sa správa ako CheckBox.


InputText – Vstup pre vpísanie textu


( úvodný text ) [ úvodný text ] { šírka InputTextu }

Tento element umožňuje vpísať užívateľovi do formulára stránky akýkoľvek text, pričom ak je vpísaný užívateľom aspoň jeden znak, do popisu je vložený tento vstup s úvodným textom, ktoré sú prítomné v bunke "popis". Vnútornou hodnotou tohto elementu sa na ďalšie úkony stáva len vpísaný text. Číslo v “závere” definované za znakom určuje šírku InputTextu vo formulári aplikácie

Príklad:
InputText ( veľkosti cca ) [ veľkosti cca ] {}

Výsledok: po doplnení čísla 12 do InputTextu je výsledný popis: veľkosti cca 12 Pozn.: Používa sa s nasledujúcim elementom „Append“, ktorý dodá jednotky, napr. „mm“.


ConditionAndOr - Podmienka a/alebo


( indexElementu,indexElementu,... ; indexElementu,indexElementu,... / indexElementu,indexElementu,... ) [ text v popise pri splnení podmienky ] { text v závere pri splnení podmienky }

Na rozdiel od vyššie uvedených elementov, je „podmienka a/alebo“ funkcionalitou, ktorá závisí len od hodnôt predchádzajúcich elementov. Do bunky v riadku formulár sa zadávaju indexy predošlých elementov vo forme x a číslo indexu. Ak je ich viac, sú oddelené čiarkou bez medzier. Ak má byť súčasťou podmienky, že nejaký z predošlých elementov je nepravdivý (jeho vnútorná hodnota je x=0), zadáva sa pred x mínus. Element s touto funkcionalitou získa práve vtedy hodnotu 1, ak sú všetky zo zadaných nezáporných elementov pravdivé a záporných nepravdivé. Ďalej je možné pridať do radu indexov aj ďalšie indexy za bodkočiarku. Elementy s indexom za bodkočiarku sa riadia logickou spojkou „alebo“, teda aspoň jeden z týchto elementov za bodkočiarkou musí byť pravdivý.
Ak chceme, aby boli v prípade splnenia podmienky tohto elementu nejaké popisy a závery predošlých elementov z generovaného textu vymazané, stačí tieto elementy vymenovať tiež v tvare x + index, oddelených čiarkou, za lomítkom "/", napr. (x22,-x23,x28,-x35/x22,x48). V prípade, že má tento element vyplnenú bunku "záver", závery všetkých odkazovaných elementov sa vymažú aj napriek tomu, že za lomítkom nebude nič uvedené.

Príklad:
ConditionAndOr (x2,x5,-x7,x9;x3,x4,-x10/x2,x5) [ do popisu toto napíš ak platí x2 a x5 a neplatí x7 a platí x9 a platí aspoň jedno z týchto: x3 či x4 či neplatné x10, potom zároveň vymaž x2 a x5 ] { }


Function - Funkcia


( Matematická operácia ) [ Text v popise ak je výsledok číslo ] { Text v závere ak je výsledok číslo }

Tento element dáva do popisu či záveru číslo, ktoré je výsledkom zadanej matematickej funkcie, pričom vstupy do funkcie sú zadávané užívateľom ako premenné hodnoty predchádzajúcich prvkov vo forme x a index elementu.

Príklad:
Function (x24*x24+x27*x27) [ obsah štvorcov nad odvesnami je: ] { }.
Výpočet na základe parametrov z InputTextov bude zapísaný za textom v popise alebo v závere.


Condition - Podmienka (kompletná)


( operácia indexElementu,indexElementu,... ) [ text v popise pri splnení podmienky ] { text v závere pri splnení podmienky }

Element podmienka dáva do popisu a záveru zadaný text vtedy, ak je splnená podmienka v riadku "formulár". V tejto podmienke môžu byť použité znovu hodnoty predchádzajúcich elementov vo forme x s indexom elementu, taktiež matematické a logické operátory ako "and" a "or".

Príklad:
Condition (x58=5 and x47<=x14) [ text v popise ak platí podmienka ] { text v závere ak platí podmienka }


Button - Tlačítko


( text v tlačítku ) [ alternatívny text ak nie je stlačené ] { šírka tlačítka }

Funkcia tlačítko odkrýva vo formulári skrytý riadok. Do bunky "formulár" sa zadáva text zobrazovaný na tlačítku, do bunky "popis" text, ktorý je vypisovaný, ak tlačítko nie je zapnuté. Tento text je vlastne indexom patriacim do prvého elementu skrytého riadku. Ak tlačítko je zapnuté, miesto tohto textu sa vloží text odkrývaného riadka a element tlačítka získava vnútornú hodnotu 1.
Do bunky záver sa zadáva dĺžka tlačítka v pixeloch.


Append - Pridať


( text vo formulári ) [ text na pridanie k predchádzajúcemu popisu ] { text na pridanie k predchádzajúcemu popisu }

Funkcia Append pridá konkrétny text či už v popise alebo závere, k akémukoľvek predchádzajúcemu elementu, ak je tento platný, resp. má vnútornú hodnotu 1.


DigitBox – Číselný box

DigitBox ( úvodný text vo formulári ) [ úvodný text v popise ] { prednastavená číslica }

Na rozdiel od elementu "InputText", tento umožňuje vpísať do formulára len jeden znak a to konkrétne 0 alebo inú kladnú číselnú hodnotu. Toto číslo môže byť aj prednastavené. V takom prípade DigitBox na začiatku práce s formulárom nie je prázdny, ale obsahuje práve túto číslicu.
Ak je potrebné vo formulári vkladať viac ciferné hodnoty tak vo editačnom prostredí vložíme dva a viac DigitBoxov za sebou.


Merge - Spájanie


( pole indexov elementov ) [ prvý text popisu ] { prvý text záveru }

Tento element môže spájať popisy aj závery viacerých predošlých elementov. Do bunky "formulár" vpisujeme odkazy na predošlé elementy vo forme x s indexom oddelenými čiarkami. Na elementy, ktorých závery majú byť spojené do jedného záveru, odkazujeme za lomítkom. Výrazy, na ktoré je v tomto elemente odkázané, sa z predošlých popisov alebo záverov vymazávajú.

Príklad:
(x14,x25,x28/x10,x25,x28) [ prvý text popisu ] { prvý text záveru }

V prípade, že chceme aby boli jednotlivé výrazy v popise alebo závere oddelené iným spojením ako čiarkou, je potrebné vložiť toto spojenie medzi čiarky na požadované miesto).

Príklad:
(x3,x7, a ,x21) [ prvý text popisu ] { prvý text záveru }

Je možnosť aby celé toto spojenie výrazov popisu začínalo vždy veľkým písmenom, v takom prípade je potrebné vložiť do bunky "popis" hviezdičku (*), záver má automaticky vždy začiatok s veľkým písmenom.

Príklad:
(x3,x7, a ,x21) [ * ] { prvý text záveru }


Listing - Vymenovanie

( pole indexov elementov ) [ text v popise ] { text v závere }

Pri potrebe vymenovania viacerých výrazov v popise či závere, vytvoríme viacero elementov s takýmito výrazmi v bunkách "popis" a následne vytvoríme element "Vymenovanie", ktorý bude v bunke "formulár" obsahovať vymenované odkazy na tieto elementy. Posledný výraz je vždy spojený s predchádzajúcimi, spojkou "a". V popise a závere sa zadáva text, ktorý sa objaví pred vymenovaním.

Príklad:
( x5,x8,x10/x5,x8,x10 ) [ vymenuje v popise, ktoré z týchto elementov x5,x8,x10 je pravdivé] { to isté v závere }


Bilat - Obojstranne


( index prvého elementu vpravo, index prvého elementu vľavo ) [ prvá časť popisu ] { prvá časť záveru }

Tento element zlučuje výrazy, ktoré sú obojstranne rovnaké, a naopak rozdeľuje, ktoré sú vpravo a vľavo odlišné. Odkazuje sa vždy najprv na prvý element začínajúci prívlastkami pre pravú stranu a potom prvý element ľavej strany. Začína sa tiež popis pravou stranou, ak má nejaké samostatné charakteristiky, potom ľavou a potom obojstranne, čiže charakteristiky, ktoré majú spoločné.
Je možnosť aby celé toto spojenie výrazov popisu začínalo vždy veľkým písmenom, v takom prípade je potrebné vložiť do bunky "popis" hviezdičku (*), záver má automaticky vždy začiatok s veľkým písmenom.
Do záveru sa dajú zadať aj alternatívne texty pre vpravo, vľavo a obojstranne: napr. “pravej obličky;ľavej obličky;oboch obličiek”.

Príklad:
x1=checkbox(cysta)[cysta]{cysta}, x2=textbox(veľkosti cca Xmm)[veľkosti cca Xmm]{},
x3=checkbox(cysta)[cysta]{cysta}, x4=textbox(veľkosti cca Xmm)[veľkosti cca Xmm]{},
x5=bilat(x1,x3)[veľkosti cca Xmm]{}

Pre: x1=checked, x2=5, x3=checked, x4=20
Výsledný text = cysta bilat., vpravo veľkosti cca 5mm, vľavo veľkosti cca 20mm

Pre: x1=checked, x2=5, x3=not checked, x4=
Výsledný text = cysta vpravo veľkosti cca 5mm

Pre: x1=checked, x2=15, x3=checked, x4=15
Výsledný text = cysta bilat., veľkosti cca 15mm


Matrix - Matica


( pole indexov prvého riadku ; pole indexov prvého stĺpca ) [ koncovka ] { začiatočný text }

Funkcionalita Matrix zgrupuje postupne výrazy, a to v riadku, ktoré všetky platia pre konkrétny prvý člen v stĺpci.

Príklad:
Matrix (x3,x4,x5,x6; x2,x8,x14) [ . ] {}


RememberedText – Zapamätaný text


( text vo formulári pred boxom so zapamätaným textom ) [ pôvodný prepísateľný text ] { šírka boxu }

Funkcionalita „Zapamätaný text“ poskytuje možnosť užívateľovi si predefinovať text, ktorý je typický pre užívateľa, ktorý si môže uložiť ikonou diskety vo formulári. Pri otvorení tohto formulára nanovo sa mu zobrazí naposledy uložený text. Najčastejšie sa využíva pri MR protokole vyšetrenia, ktorý sa v rámci pracovísk odlišuje. Môže byť v rámci jedného vyšetrenia použitý iba jeden krát (v opačnom prípade pri ukladaní editačné prostredie upozorní užívateľa aby toto zmenil).

Príklad:
RememberedText ( technika vyšetrenia: ) [ technika vyšetrenia: TRA tseT2, TRA seT1, TRA spcT2 3D, COR seT1 ] { 400 }